Arxius

Posts Tagged ‘Euskera’

«Mintza zakidaz, oi Musa!, era askotaz buru argiko gizaseme…». Invocació de l’Odissea, per Aita Onaindia

.

.

.

 Mintza zakidaz, oi Musa!, era askotaz buru argiko gizaseme

ari buruz; gogora eidazu Troia uri donea suntsitu ondoren, luzaro

be luzaro, ainbat uri ikusi ta gizaseme askoren oiturak

ikasiz, arat-onat ibilli yakuna; itxasoak eurrez zearkatu ta, bere

bizia jagon nairik eta bere lagunak aberrira biurtu eitezan, ziriak

eta miñak ikusi zituna. Baiña orrela be ezin gaizkatu izan ebazan,

berak nai ebanez; eta danak ondatu ziran euren zorakeri

bene-benetakoz. Burubakoak! Iperion’en seme Eguzki’ren beiak

jan ebezan; eta oni ez yakon laket arei itzuli-egunik eltzea.

Oi jainkosa, Zeus’en alaba!, esan eiguzu, arren, jazo orrein zati

bat besterik ezpada be.

Aita_Onaindia

Santiago Onaindia Baseta, (Amoroto, Bizkaia, 1909 – 1986)

.

Odisea, I, 1-12

Traducció de Aita Onaindia

.

.

.

Disponible en PDF a:

homero odisea – Aita Santi Onaindia

.

.

.

ILIASena, la Ilíada en euskera. Invocació.

Ialki ezazu, Urtzemel Akile Pelesemearen erresumiña, Akayar’entzako beñolako atsekabe samiñen iturburu izan zana. Aide’ren zocondo barrenera gizagazte mardul aunitzen gogoak igorri zituna, eren illotzak zakur egaztien sarraskitzat biurtu zituna. (Ala, ordea, Tzeu urtzi uzabaren asmaketa betetzen zala). Ialki ezazu, ba, gizakumien buruzagi zan Ateresemea ta Akile urtzidekoa, elkar aserre bizitan jarri ondoren, batak besteari aldegin zion arrezkeroz jazo omen zana.

 

Iliasena, I, 1-7.

Traducció de Salbador Barandiaran

 

ILIASena

(Iliada Euzkeraz)

Barandariaran’dar Salbador, S.J.

Talleres Tipográficos de las Escuelas Profesionales de “Jesús Obrero” . Gasteiz/Vitoria, 1956.