Arxius

Posts Tagged ‘Santiago Onaindia Baseta’

«Mintza zakidaz, oi Musa!, era askotaz buru argiko gizaseme…». Invocació de l’Odissea, per Aita Onaindia

.

.

.

 Mintza zakidaz, oi Musa!, era askotaz buru argiko gizaseme

ari buruz; gogora eidazu Troia uri donea suntsitu ondoren, luzaro

be luzaro, ainbat uri ikusi ta gizaseme askoren oiturak

ikasiz, arat-onat ibilli yakuna; itxasoak eurrez zearkatu ta, bere

bizia jagon nairik eta bere lagunak aberrira biurtu eitezan, ziriak

eta miñak ikusi zituna. Baiña orrela be ezin gaizkatu izan ebazan,

berak nai ebanez; eta danak ondatu ziran euren zorakeri

bene-benetakoz. Burubakoak! Iperion’en seme Eguzki’ren beiak

jan ebezan; eta oni ez yakon laket arei itzuli-egunik eltzea.

Oi jainkosa, Zeus’en alaba!, esan eiguzu, arren, jazo orrein zati

bat besterik ezpada be.

Aita_Onaindia

Santiago Onaindia Baseta, (Amoroto, Bizkaia, 1909 – 1986)

.

Odisea, I, 1-12

Traducció de Aita Onaindia

.

.

.

Disponible en PDF a:

homero odisea – Aita Santi Onaindia

.

.

.